RoundBaltic

RoundBaltic

Projekt RoundBaltic

SAPE wraz z partnerami zrzeszonymi w stowarzyszeniu (polskimi regionalnymi agencjami energetycznymi, w tym BAPE) realizuje w ramach programu Horyzont 2020 projekt RoundBaltic, którego celem jest poszerzenia ram i przyspieszenie tempa finansowania poprawy efektywności energetycznej w gospodarce.

Celem projektu jest bardziej efektywne wykorzystanie funduszy publicznych i niepublicznych, pomoc w zakresie agregacji środków i rozwoju projektów oraz zmniejszania ryzyk zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym.

.

Drugi Regionalny Okrągły Stół województwa pomorskiego dotyczący Finansowania Efektywności Energetycznej odbył się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego 10 maja 2023 r.

SESJA PLENARNA

DYSKUSJA PANELOWA 1: Finansowanie efektywności energetycznej

DYSKUSJA PANELOWA 2: Instrumenty finansowe służące zwiększaniu aktywności inwestorów indywidualnych i społeczności energetycznych

.

Pierwszy Regionalny Okrągły Stół województwa pomorskiego dotyczący Finansowania Efektywności Energetycznej odbył się w formule on-line 02 lutego 2022 r.

SESJA PLENARNA

Powitanie i otwarcie obrad
Pani Katarzyna Grecka – Prezes Zarządu BAPE sp. z o.o.
Pan Leszek Bonna – Wicemarszałek Województwa Pomorskiego

SESJA TEMATYCZNA 1: Finansowanie poprawy efektywności energetycznej budynków i OZE

SESJA TEMATYCZNA 2: Kompleksowa Obsługa Inwestora/system doradców jako narzędzia wspierania wdrażania efektywności energetycznej

SESJA PLENARNA

  • Podsumowanie sesji tematycznej 1
  • Podsumowanie sesji tematycznej 2
  • Podsumowanie obrad i zakończenie obrad

.

SPRAWOZDANIE Z PIERWSZEGO REGIONALNEGO STOŁU WOJ. POMORSKIEGO – Pobierz

.

W projekcie RoundBaltic przewidujemy m.in. następujące działania:

  • Organizacja Krajowych Okrągłych Stołów na szczeblu krajowym (w latach 2021, 2022, 2023), z udziałem przedstawicieli odpowiednich resortów, instytucji finansowych krajowych i międzynarodowych, beneficjentów, doradców publicznych i niepublicznych i przedstawicieli siedmiu samorządów 7 województw (mazowieckie, dolnośląskie, łódzkie, śląskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie)
  • Organizacja Regionalnych Okrągłych Stołów w siedmiu wyż wym. województwach (w roku 2021 i w roku 2022), we współdziałaniu z przedstawicielami ważnych instytucji regionalnych mających związek z poprawą efektywności energetycznej
  • Utworzenie stałych struktur – Krajowych i Regionalnych Rad Doradczych,  mających na celu wsparcia we wdrażaniu rekomendacji powstałych na Okrągłych Stołach oraz po zakończeniu projektu

Projekt RoundBaltic jest kontynuacją inicjatywy Forum SEI – Okrągłe Stoły dotyczące Finansowania Efektywności Energetycznej w Polsce.

Członkowie SAPE czynnie uczestniczyli w wydarzeniach oraz brali udział w opracowaniu sprawozdań i rekomendacji, z którymi można zapoznać się tutaj

Przedmiotem niniejszej diagnozy jest próba:
a) identyfikacji potencjałów finansowania poprawy efektywności energetycznej w sektorach budownictwa mieszkalnego wielorodzinnego, jednorodzinnego i użyteczności publicznej oraz w MŚP w Polsce,
b) ilustracja funkcjonujących instrumentów finansowych i ram dla inwestycji w poprawę efektywności energetycznej,
c) formułowanie wstępnych rekomendacji w celu zwiększenia zdolności finansowania zrównoważonych inwestycji.

Raport z diagnozy krajowej – Pobierz

Uwaga: Wyłączna odpowiedzialność za treść materiałów leży po stronie autorów, a Unia Europejska nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nich zawartych.

Projekt otrzymał finansowanie w ramach programu ramowego na rzecz badań i innowacyjności Unii Europejskiej – Horyzont 2020 (umowa nr 957051 – RoundBaltic).