ENNEREG

ENNEREG

Projekt ENNEREG – Regiony na rzecz zrównoważonego rozwoju miał na celu poprawę racjonalnego wykorzystania energii oraz jej odnawialnych źródeł poprzez współpracę 12 europejskich regionów. Miał on stanowić przykład, jak działania regionalne mogą się przyczynić do osiągnięcia unijnych celów w zakresie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE, powszechnie zwanych 3 x 20%.

W ramach projektu każdy z uczestniczących w nim regionów przygotował Plan Działań na rzecz Zrównoważonej Gospodarki Energetycznej. W ten sposób Regiony stały się strukturami wspierającymi efektywność energetyczną oraz wdrażanie odnawialnych źródeł energii.

W czasie trwania projektu zostały zorganizowane seminaria pozwalające na wymianę doświadczeń i przekazanie zdobytej dotychczas wiedzy pozostałym uczestnikom, co okazało się szczególnie cenne w procesie opracowywania Regionalnych Planów Działań.

Regiony współpracujące w Projekcie przywiązywały szczególną uwagę do promocji europejskiej idei Porozumienia Burmistrzów, do którego należność lokalnych społeczności świadczy o aktywnym działaniu na rzecz ochrony klimatu.

Nadrzędnym celem projektu było ustanowienie Programu Replikacji, który pozwoli na powielenie działań w regionach nie objętych projektem ENNEREG. W tym celu każdy partner projektu nawiązał współpracę z regionem partnerskim, chętnym do podjęcia takich samych działań na swoim obszarze.

W efekcie wyżej opisanych wysiłków powstał „Przewodnik Działania” opisujący doświadczenia, osiągnięte rezultaty, przykłady dobrych praktyk i porady dla regionów zainteresowanych powieleniem działań.

Więcej informacji na stronie: www.regions202020.eu

Materiały:

 

Dobre praktyki: