Bio-NETT

Bio-NETT

Bio-NETT – Rozwój lokalnych sieci łączących producentów biopaliw z odbiorcami końcowymi (Rozwój lokalnych rynków biopaliw)

Na niniejszej stronie znajdą Państwo informacje dotyczące zakończonego Projektu Bio-NETT (ang. Developing local supply chain networks for linking Bio-fuel producers with public sector users).

Projekt Bio-NETT realizowany był w ramach programu Komisji Europejskiej – Inteligentna Energia dla Europy.

Projekt dotyczył promocji oraz szerzenia tzw. „know-how” z zakresu lokalnych rynków biopaliw i miał za zadanie stymulować powstanie łańcucha logistycznego – od producenta upraw, poprzez producenta urządzeń do produkcji biopaliw, producenta biopaliw, dostawcy i dystrybutora paliwa, do odbiorcy końcowego.

Wprowadzenie:

W ramach Projektu dokonana została analiza zarówno rynku producenta jak i konsumenta, ocena stopnia świadomości społecznej na temat możliwości upraw do produkcji paliw alternatywnych i wykorzystania biopaliw w sektorze transportu publicznego oraz barier prawnych i ekonomicznych hamujących rozwój tego rynku ze wskazaniem sposobów ich zminimalizowania.
W Projekcie wzięło udział 10 partnerów z 9 krajów europejskich. Projekt trwał od stycznia 2006 r. do sierpnia 2008 r.

Cele:

Głównym celem projektu była stymulacja rozwoju lokalnych rynków biopaliw ciekłych w UE poprzez identyfikację sieci wzajemnych zależności łączących producentów (środowisko wiejskie) i odbiorców końcowych biopaliw (środowisko miejskie).

Cele szczegółowe:

Stworzenie kompleksowej, lokalnej sieci powiązań między producentami i odbiorcami biopaliw, która stanowi strukturę dla koordynowania działań lokalnych i ogólnokrajowych agencji energetycznych, jak również innych organizacji zajmujących się energią odnawialną. Ta sieć powiązań ułatwiała współpracę między władzami samorządowymi, innymi organizacjami sektora publicznego i społecznością rolników. Dzięki temu powstał mechanizm wypracowywania najlepszych metod działania dostosowanych do lokalnych warunków i sposobów promowania projektu.

Podnoszenie zaufania do stosowania biopaliw i szerzenie wiedzy na ten temat przez organizacje sektora publicznego oraz wśród społeczności rolników dla budowania podaży produktów biopaliwowych, co zostało osiągnięte przez szkolenia i inne inicjatywy rozwijające ten potencjał.

Stworzenie przez partnerów Projektu łańcucha Grup Tematycznych w celu zapewnienia szczegółowej oceny głównych zagadnień, które składają się na łańcuch popytu i podaży na biopaliwa. Dokonano identyfikacji przeszkód uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie lokalnego rynku biopaliw ciekłych poprzez analizę na czterech płaszczyznach:

 • uprawa roślin energetycznych
 • produkcja biopaliw
 • magazynowanie i dystrybucja
 • wykorzystanie w transporcie publicznym

Opracowanie przykładów dobrej praktyki rozwijających efektywne lokalne rynki dostawców i odbiorców biopaliw, w oparciu o działanie łańcuchów powiązań utworzonych w ramach Projektu i Grup Tematycznych.

Rozpowszechnianie rezultatów Projektu w celu dalszego przekazania zdobytej wiedzy i wspierania rozwoju regionalnych rynków biopaliw w Unii Europejskiej.

Dla osiągnięcia celów Projektu podjęto następujące działania:

 • Wspieranie lokalnej sieci dystrybucji biopaliw uwzględniającej cały łańcuch dostaw od producentów biomasy poprzez producentów i dystrybutorów biopaliwa do odbiorców sektora publicznego;
 • Rozwój kompetencji uczestników sieci poprzez podnoszenie wiedzy i analizę mechanizmów wsparcia finansowego;
 • Prowadzenie akcji informacyjnych i podnoszenia świadomości dostawców surowca, producentów biopaliw i zarządzających transportem publicznym;
 • Prowadzanie szkoleń dla grup umiejscowionych na kolejnych etapach łańcucha przygotowania i użytkowania biopaliw;
 • Upowszechnienie informacji o zaletach wykorzystania biopaliw poprzez materiały informacyjne, stronę www;

Adresatami Projektu były:

 • samorządy lokalne oraz inne instytucje publiczne dysponujące flotą samochodową, np. policja lub szpitale,
 • szkoły,
 • agencje poszanowania energii jako instytucje wspomagające proces tworzenia sieci zależności,
 • eksperci techniczni działający w agencjach konsultingowych i instytucjach badawczych,
 • rolnicy będący producentami upraw z których wytwarzane są biopaliwa,
 • firmy produkujące biopaliwa,
 • firmy wytwarzające sprzęt i urządzenia do produkcji biopaliw,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się dystrybucją i sprzedażą paliw,
 • małe i średnie przedsiębiorstwa.

Partnerzy:

 1. Wielka Brytania – North East London Energy Efficiency Advice Centre Ltd. (NELEEAC) www.lessenergy.co.uk
 2. Grecja – Development Agency of Eastern Thessaloniki (ANATOLIKI) www.anatoliki.gr
 3. Bułgaria – Association Municipal Energy Agency Rousse (MEA-Rousse) www.mea.bg
 4. Szwecja – Energy Agency for Southeast Sweden (ESS) www.energikontorsydost.se
 5. Polska – Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA (BAPE) www.bape.com.pl
 6. Irlandia – Tipperary Energy Agency Ltd (TEA) www.tea.ie
 7. Łotwa – Rigas Menedzeru Skola (RMS) www.rms.lv
 8. Wielka Brytania – Severn Wye Agency Ltd (SWEA) www.swea.co.uk
 9. Hiszpania – Fundacion Agencia Regional de Gestion de Energia de Murcia (ARGEM) www.argem.es
 10. Włochy – Comitato Termotecnico Italiano (CTI) www.cti2000.it

 

Materiały: