e-TREAM

e-TREAM

W ramach projektu e-TREAM – Szkolenia metodą e-learning dla agencji poszanowania energii z zakresu zarządzania transportem publicznym oraz wykorzystania paliw alternatywnych, w odpowiedzi na potrzeby agencji poszanowania energii, powstała platforma e-szkoleniowa na temat zagadnień z zakresu transportu i komunikacji. W celu stworzenia niniejszej platformy zostały wykorzystane moduły szkoleniowe będące wynikiem innych projektów – zwłaszcza trzech pierwszych projektów STEER. Agencje poszanowania energii biorące udział w projekcie e-TREAM określiły swoje zapotrzebowanie na szkolenia oraz możliwości wykorzystania platformy e-szkoleniowej. Ustanowiona Rada Ekspercka wspomagała proces tworzenia modułów szkoleniowych oraz nadzorowała sesje szkoleniowe. Kolejnym krokiem było udostępnienie platformy pozostałym agencjom poszanowania energii oraz innym zainteresowanym stronom.

Następnie, we współpracy z Lokalnymi Komitetami Sterującymi oraz aktorami na rynkach lokalnych, agencje poszanowania energii biorące udział w projekcie zaproponowały oraz wprowadziły nowe usługi z zakresu transportu i/lub komunikacji. W dalszym stadium projektu zarówno platforma e-szkoleniowa, jak i nowe usługi zostały dokładnie przeanalizowane i ocenione. Rezultaty projektu zostały rozpowszechnione wśród agencji poszanowania energii, głównych aktorów na rynku oraz wśród potencjalnych odbiorców nowych usług.
W trakcie trwania projektu zostało wyszkolonych około 40 pracowników z partnerskich agencji poszanowania energii oraz około 500 osób spoza konsorcjum. Następnie efekty tych szkoleń zostały rozpowszechnione poprzez działania konsultingowe, marketingowe itp. 13 partnerskich agencji poszanowania energii zaproponowało po jednej nowej usłudze w wybranym sektorze transportu. Ażeby poszerzyć wiedzę na temat sektora transportu pracowników agencji poszanowania energii stworzono 10 modułów szkoleniowych z tego zakresu. Wdrożenie w/w nowych usług przyczyniło się do:

 • podniesienia świadomości społeczeństwa,
 • zmniejszenia zużycia energii,
 • promocji paliw alternatywnych,
 • bardziej zrównoważonego transportu,
 • zmniejszenia zanieczyszczeń, hałasu, wypadków, kosztów społecznych.

Cele:

Głównym celem projektu była promocja oraz szerzenie tzw. „know-how” z zakresu efektywności energetycznej, zarządzania oraz możliwości wykorzystania alternatywnych paliw w sektorze transportu, za pomocą odpowiednio wyszkolonych do tego celu oraz współpracujących ze sobą (za pomocą platformy e-szkoleniowej) regionalnych agencji poszanowania energii.

Cele szczegółowe:

 • Stworzenie platformy e-szkoleniowej – partnerzy, którzy posiadają znaczne doświadczenie w dziedzinie zarządzania transportem (Rada Ekspertów), będą rozwijali i nadzorowali powstawanie platformy e-szkoleniowej, we współpracy z pozostałymi partnerami projektu, w uzupełnieniu i w oparciu o doświadczenia wynikające z następujących projektów STEER: e-ATOMIUM, COMPETENCE i TRATISE.
 • Wyszkolenie pracowników jak największej ilości agencji poszanowania energii w Europie, w dziedzinie zarządzania transportem publicznym oraz możliwości wykorzystania alternatywnych paliw w sektorze transportu, za pomocą metody e-learning, a więc nauki na odległość, z wykorzystaniem wszelkich mediów elektronicznych.
 • W fazie początkowej – stymulowanie współpracy oraz wymiany doświadczeń między wszystkimi partnerami projektu za pomocą platformy e-szkoleniowej, a w fazie końcowej – udostępnienie e-platformy wszystkim europejskim agencjom poszanowania energii, jak również wszystkim pozostałym adresatom projektu.
 • Zaproponowanie przez 13 partnerów projektu (agencje poszanowania energii) tzw. nowej usługi tematycznej z zakresu zarządzania transportem i/lub paliw alternatywnych, np:
 • Promocja alternatywnych paliw dla floty samochodowej: sprężony gaz ziemny (CNG-Compressed natural gas), wodór, biopaliwa ciekłe, np. metanol; konsulting z zakresu zarządzania transportem w szkołach i przedsiębiorstwach),
 • Szerzenie tzw. „know-how” – podnoszenie świadomości z zakresu zarządzania w sektorze transportu z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju,
 • Udostępnianie informacji nt. transportu publicznego i jego dostępności dla osób niepełnosprawnych, starszych lub całych rodzin,
 • Propagowanie informacji na temat wpływu sektora transportu na środowisko naturalne.
 • Działalność szkoleniowo-promocyjna prowadzona przez wyszkolone agencje (szkolenia, ulotki informacyjne, konferencje, współpraca z założonymi w ramach projektu lokalnymi komitetami sterującymi).
 • Analiza regionalnego sektora transportu publicznego.

W perspektywie długoterminowej:

 • redukcja poziomu zużycia energii,
 • promocja wykorzystania paliw alternatywnych w sektorze transportu,
 • promocja zrównoważonego transportu,
 • poprawa środowiska na poziomie lokalnym i globalnym.

Adresatami projektu e-TREAM byli:

 • agencje poszanowania energii partycypujące w projekcie, a docelowo wszystkie agencje poszanowania energii w skali krajowej i międzynarodowej,
 • przedstawiciele lokalnego sektora transportu,
 • lokalni i regionalni aktorzy rynku paliw alternatywnych,
 • lokalna społeczność (użytkownicy miejskiego transportu zbiorowego),
 • tzw. grupy tematyczne – współpracujące z regionalnymi agencjami w ramach implementacji tzw. nowych usług tematycznych.

 

Partnerzy:

 • Niemcy, Beratungs- und Service-Gesellschaft Umwelt mbH (B.&S.U.)
 • Bułgaria, Black Sea Regional Agency for Energy Management (BSRAEM)
 • Bułgaria, Energy Agency of Plovdiv (EAP)
 • Francja, Energies Environnement 74 (EE74)
 • Niemcy, Team Red Networks KG (Team red)
 • Niemcy, Baltic Energy Forum (BALTEF)
 • Grecja, Regional Energy Agency of Crete (REAC)
 • Grecja, Regional Energy Agency of Central Macedonia Anatoliki SA (REACM)
 • Grecja, Center for Renewable Energy Sources (CRES)
 • Polska, Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska (DAEŚ)
 • Polska, Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. (BAPE)
 • Portugalia, Agencia Municipal de Energia e Ambiente de Oeiras (OEINERGE)
 • Portugalia, Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ)
 • Rumunia, Harghita Energy Management Public Service (HEMPS)
 • Hiszpania, Fundacion Asturiana de la Energia (FAEN)
 • Hiszpania, Agencia Energetica de la Ribera (AER)
 • Szwecja, Energikontor Sydost (ESS)

Materiały: