ECF

ECF

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej i Koalicja na rzecz Utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią

Istniejący w Polsce system planowania energetycznego nie realizuje celów, dla których został stworzony, czyli zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, rozwoju gospodarczego i społecznego, jakości środowiska i ochrony klimatu. 

Gospodarowanie energią w polskich gminach odbywa się przeważnie bez powiązań z planowaniem energetycznym w kształcie określonym przez ustawę Prawo energetyczne i w efekcie praktyczne wykorzystanie przez gminy „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” jest niewielkie lub żadne. 

Ze względu na brak wykorzystania obecnych narzędzi planowania energetycznego oraz szczególnej roli sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, istnieje pilna potrzeba modyfikacji istniejącego systemu. Zmiany te powinny zmierzać w kierunku wprowadzenia Krajowego systemu zrównoważonego gospodarowania energią obejmującego zarówno samorządy jak i instytucje państwowe na różnych szczeblach administracji. System ten powinien spełniać następujące założenia:

  • być łatwy, tani, zrozumiały,
  • służyć identyfikacji i priorytetyzacji potencjalnych inwestycji,
  • być powiązany z zarządzaniem energią w zasobach własnych jednostek samorządu terytorialnego i administracji państwowej,
  • być powiązany z krajowym rejestrem energetycznym.

Dlatego właśnie tworzona jest Koalicja na rzecz utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią, której celami, oprócz głównego sygnalizowanego nazwą, są także m.in.:

  • wypracowanie dobrych praktyk przygotowywania działań z zakresu gospodarowania energią w gminie, tak by zmaksymalizować korzyści wynikające z przygotowywania wymaganych dokumentów,
  • uzupełnienie obecnego ustawodawstwa (przede wszystkim ustawy Prawo Energetyczne) o koncepcję planowania działań z zakresu energii i efektywnego zarządzania nią w gminie,
  • opracowanie systemu finansowania działań w gminie zarówno na poziomie regionalnym (Urzędy Marszałkowskie, WFOŚiGW) jak i krajowym (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, NFOŚiGW).

Więcej informacji: www.gospodarkaniskoemisyjna.pl

Członkowie Koalicji