Pellets@las

Pellets@las

Projekt Pellet@las był następcą poprzedniego projektu, Pellets for Europe, który był realizowany od czerwca 2003r. do kwietnia 2006r. Pellets@las objął po nim spuściznę w postaci strony internetowej i bazy danych, które były aktualizowane i ulepszane w ramach niniejszego projektu. Baza danych zawiera informacje na temat organizacji liczących się na rynku pelet, opracowania na temat rynków pelet, dane statystyczne i przykłady dobrych praktyk. Projekt Pelles for Europe dążył do zapewnienia uczestnikom rynku pelet informacji technicznych i rynkowych oraz promowania technologii związanych z produkcją i stosowaniem pelet na obszarze całej Europy.Głównym celem tego europejskiego projektu było wspieranie rozwoju rynku pelet w Europie, a innym zadaniem było przyczynienie się do wzrostu wykorzystania pelet wysokiej jakości jako paliwa na cele grzewcze w Europie w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Dodatkowo projekt miał stymulowac rozwój nowych rynków pelet w Europie południowej, które nadal są w stadium początkowym oraz jeszcze nie stosowane tam wykorzystanie odpadów drzewnych i rolniczych.

Projekt odniósł wiele sukcesów podczas prezentacji na konferencjach i warsztatach, na przykład Europejskiej Konferencji Pelet (European Pellet Conference), która odbyła się w Wels, Austrii, zarówno w 2004r. i 2005r. gromadząc corocznie ponad 600 odwiedzających z całej Europy. Wnioski jakie wyciągnięto to potrzeba kontynuacji badań i wsparcia dla rynku pelet w Europie.

Rozwój rynku pelet produkowanych z biomasy może w znacznym stopniu przyczynić się do realizacji zadań unijnej polityki energetycznej, głównie takich jak bezpieczeństwo energetyczne oraz zmniejszenie emisji CO2 . Rynki pelet służących jako paliwo są obecnie w stadium intensywnego rozwoju ze względu na rosnące ceny paliw kopalnych, kwestie ochrony środowiska oraz zobowiązania krajów członkowskich w tym zakresie. Niemniej jednak rynki te w Europie cechują się zróżnicowanym stopniem rozwoju. Równocześnie brak jest spójności co do norm jakości pelet. Nadal jednak głównym ograniczeniem dla ekspansji rynku jest brak informacji, co wywiera wpływ na wszystkich jego uczestników.

Cele projektu:

Ogólnym celem projektu PELLETS@LAS (Programu Intelligent Energy Europe – IEE) było rozwijanie i promowanie przejrzystości europejskiego rynku paliwa z pelet.

Działania te miały na celu ułatwienie obrotu peletami i likwidację barier rynkowych, głównie luk informacyjnych, jak również „wąskich gardeł”, nadwyżek produkcyjnych i niejasności w zarządzaniu systemem zapewnienia jakości. Ponadto, projekt przyczynił się do wdrożenia przyszłych unijnych uregulowań prawnych, które było utrudnione przez brak znajomości rynku i kształtowanie się go w oparciu raczej o nastroje uczestników, a nie koszty.

Zapewnienie wszystkim uczestnikom rynku pelet w Europie szczegółowych danych na ich temat, takich jak aktualne ceny, dostępne ilości i normy jakościowe, pozwoli w dużym stopniu przezwyciężyć istniejące bariery rynkowe. Stała dostępność tych informacji w aktualizowanym na bieżąco Europejskim Atlasie Pelet zmniejszyło przeszkody związane z handlem, wpłynęło korzystnie na wzrost udziału w rynku i w efekcie zwiększyło wykorzystanie energetyczne pelet. Co więcej, w oparciu o te uaktualniane i wiarygodne źródło informacji można było w szybki sposób opracować wytyczne i „mapy drogowe” jako narzędzia wspomagające proces decyzyjny. Ponadto, wstępne studia wykonalności wdrożenia inwestycji dotyczących pelet z mieszanek biomasy (Mixed Biomass Pellet – MBP) przyczyniły się do promowania rynku pelet, będącego ówcześnie w początkowym stadium.

Projekt zakładał nawiązanie ścisłej współpracy z obecnie realizowanymi lub zakończonymi projektami IEE , takimi jak ELVA, EUBIONET II, PROPELLETS, Energy 4 Cohesion, Pellets for Europe oraz działającą w Internecie platformą obrotu biopaliwami Bio¬Xchange. Wykraczając poza zakres tych działań, Projekt PELLETS@LAS obejmował całośc rynku europejskiego i koncentrował się na wszystkich rodzajach pelet jako paliwa.

Więcej informacji na stronie: www.pelletatlas.info

Partnerzy:

 • Bałtycka Agencja Poszanowania Energii, Polska
 • FORCE Technology, Dania
 • WIP Renewable Energies, Niemcy
 • Holzforschung Austria
 • Uniwersytet w Utrechcie, Holandia
 • EUBIA, Belgia
 • Energidalen i Sollefteå AB, Szwecja
 • ETA-Renewable Energies, Włochy
 • SVEBIO, Szwecja
 • National Energy Foundation, Wielka Brytania
 • Uniwersytet Rolniczy Aten, Grecja
 • GEONARDO, Węgry
 • ADEME, Francja
 • LETEK, Estonia

Materiały: