Archiwum

 

 1. Program Centre of Excellence (2003-2006)
 2. Organization for Promotion of Energy Technologies – OPET (1999-2005)
 3. Rozwój systemów ciepłowniczych i skojarzonej produkcji energii w krajach Europy Środkowej i Wschodniej (2003-2005)
 4. REGBIE – Regionalne Biuro Informacji (2003-2005)
 5. Europejskie Centrum Granulatu Drzewnego (2003-2005)
 6. Ciepła woda użytkowa w budownictwie mieszkaniowym (2000-2004)
 7. Self-Audit in Industry (2000-2001)
 8. Offshore Wind Energy in Europe (1999-2001)
 9. German – Polish Cross Border OPET (1999-2001)
 10. Sustainable Production and Use of Wood Residues for Energy Purposes (1999-2000)
 11. Energy Management in Residential Buildings (1996-2000)
 12. Joint Implementation Project on Landfill Gas Extraction Within the FCCC Program (1998-1999)
 13. SCORE – Polish – Dutch Program for Energy Efficiency in Buildings (1997-1999)
 14. Femopet (1997-1998)
 15. Twinning Networking (1996-1997)
Program Centre of Excellence (2003-2006)
Program Centre of Excellence – Centrum Doskonałości – Centrum Czystych i Bezpiecznych Technologii w Energetyce (2003-2006)Program został przygotowany dla promocji i wdrażania nowych technologii energetycznych. Stworzone zostanie centrum informacji, którego zadaniem będzie także przyciągnięcie zagranicznych inwestorów na polski rynek i stworzenie korzystnych warunków do wdrażania technologii efektywnych energetycznie. Projekt skierowany jest na technologie innowacyjne i środki akompaniujące, mające na celu zwiększenie oszczędności energii i udziału energii odnawialnych w Polsce. Podjęte działania będą skierowane na różnych aktorów rynku energii i podzielone będą na następujące pakiety: elektrociepłownie małej mocy, wykorzystanie biomasy, zmniejszenie zużycia energii i budynkach publicznych, energetyka wiatrowa oraz audyt energetyczny w przemyśle. Projekt dotyczy obszaru północnej Polski.

 

Organization for Promotion of Energy Technologies – OPET (1999-2005)
Organizacja na rzecz Promocji Technologii Energetycznych (Organization for Promotion of Energy Technologies – OPET) powstała przy Dyrektoriacie ds. energii i Transportu w celu promowania efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i zmniejszania oddziaływania systemów produkcji energii na środowisko. Organizacja zrzesza ponad 40 agencji energetycznych z całej Europie. Główne zadania OPET to promocja innowacyjnych technologii energetycznych, tworzenie platformy wymiany informacji, działanie jako obserwator rynku i ocena oddziaływania technologii energetycznych za rynki europejskie i światowe. BAPE przystąpiła do sieci OPET w 1999 r. Obecnie, w ramach sieci OPET BAPE skupia swoje działania na promocji systemów skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej z biomasy oraz systemów ciepłowniczych.

 

Rozwój systemów ciepłowniczych i skojarzonej produkcji energii w krajach Europy Środkowej i Wschodniej (2003-2005)
Program jest częścią działań sieci współpracy europejskiej OPET. W ramach projektu przybliżone zostaną nowoczesne rozwiązania w zakresie skojarzonej produkcji energii i systemów ciepłowniczych z podkreśleniem aspektów rynkowych. Działania i ich wyniki będą promowane w ramach sieci OPET i innych sieci europejskich, a także poprzez kluczowe organizacje branżowe. BAPE uczestniczy w pakiecie prac dotyczącym promocji wiedzy na temat małych elektrociepłowni.Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. zorganizowała w dniu 15. XII. 2003 seminarium pt.
„Nowe inwestycje w zakresie skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w województwie pomorskim”Materiały:

Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. bierze także udział w pakiecie prac mającym na celu działania informacyjne nt.
Dyrektywy Europejskiego Parlamentu i Rady 2004/8/EC dotyczącej promocji kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło na rynku wewnętrznym uchwalonej 11 lutego 2004.

 

REGBIE – Regionalne Biuro Informacji (2003-2005)
REGBIE – Regionalne Biuro Informacji – Odnawialne Źródła Energii. Program „Regionalne Inicjatywy Bioenergetyczne w Europie” w pełni pokrył zapotrzebowanie na określenie i wzmocnienie roli bioenergii w regionie. Działania BAPE skierowane były na rozwój planowania energetycznego w gminach i wykorzystanie potencjału energetycznego biomasy. BAPE propagowało również wprowadzenie na polski rynek bardziej skomplikowanych technologii (np. wysokoprzetworzonej biomasy). Szczególna uwaga została zwrócona na skojarzoną produkcję energii elektrycznej i ciepła z biomasy.Europejska strona projektu: www.regbie.de/en/index.php4

 

Europejskie Centrum Granulatu Drzewnego (2003-2005)
Europejskie Centrum Granulatu Drzewnego – Pomoc w rozwoju i integracji europejskiego rynku pellets (2003-2005)Akronim: Pellets for Europe
Program: Altener
Czas trwania: 24 miesiąceProjekt „Europejskie Centrum Granulatu” program służył promocji granulatu drzewnego. Głównym jego celem było zebranie istniejącej wiedzy nt. granulatu i upowszechnianie doświadczeń nt. technicznych, środowiskowych i ekonomicznych aspektów zastosowania granulatu jako paliwa w europejskich systemach energetycznych.
Europejska strona projektu: http://www.pelletcentre.info
Europejskie Centrum Granulatu Drzewnego – Oddział w Polsce: www.bape.com.pl/centrumg.html

 

Ciepła woda użytkowa w budownictwie mieszkaniowym (2000-2004)
Ciepła woda użytkowa w budownictwie mieszkaniowym” to polsko-duński program, mający na celu zwiększenie efektywności produkcji i dystrybucji c.w.u. w Polsce.W ramach projektu wykonano analizy istniejących systemów zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową budynków mieszkalnych, zarówno pod kątem ich stanu technicznego jak i jakości dostarczanej wody, a także sposobów rozliczania za jej zużycie. Pozwoliło to na sporządzenie listy możliwych działań naprawczych we wszystkich wymienionych wyżej aspektach. Wynikiem ostatecznym projektu stało się wdrożenie zaproponowanych rozwiązań oraz upowszechnienie uzyskanych efektów. W trakcie realizacji projektu zainstalowano nowoczesne rozwiązania techniczne w systemach ciepłej wody użytkowej w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w Gdańsku.

 

Self-Audyt in Industry (2000-2001)
Program „Self-audyt w zakładzie przemysłowym” realizowany był we współpracy polsko- holenderskiej i służyć miał promocji idei zmniejszania zużycia energii w przemyśle poprzez prowadzenie ciągłego nadzoru konsumpcji energii w danym zakładzie przemysłowym i wdrażania nowoczesnych efektywnych energetycznie rozwiązań technologicznych. W ramach projektu przeprowadzono szereg audytów energetycznych w przedsiębiorstwach, wskazując potencjał usprawnień, przeszkolono pracowników zakładów w zakresie auto-audytu i przygotowano podręcznik.

 

Offshore Wind Energy in Europe (1999-2001)
Organizacja na rzecz Promocji Technologii Energetycznych (Organization for Promotion of Energy Technologies – OPET) powstała przy Dyrektoriacie ds. energii i Transportu w celu promowania efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i zmniejszania oddziaływania systemów produkcji energii na środowisko. Organizacja zrzesza ponad 40 agencji energetycznych z całej Europie. Główne zadania OPET to promocja innowacyjnych technologii energetycznych, tworzenie platformy wymiany informacji, działanie jako obserwator rynku i ocena oddziaływania technologii energetycznych za rynki europejskie i światowe. BAPE przystąpiła do sieci OPET w 1999 r. Obecnie, w ramach sieci OPET BAPE skupia swoje działania na promocji systemów skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej z biomasy oraz systemów ciepłowniczych.

 

German – Polish Cross Border OPET (1999-2001)
„Niemiecko-Polska współpraca w ramach organizacji OPET” to międzynarodowy program, promujący zastosowanie energii odnawialnych- biomasy i siły wiatru, zwiększenie efektywności wykorzystania energii w budynkach mieszkalnych i przemyśle oraz promocja Zielonej Księgi nt. bezpieczeństwa dostaw energii w Europie. Celem projektu było stworzenie systemu przepływu informacji dotyczących odnawialnych źródeł energii (OŹE), zwłaszcza biomasy i energii wiatru oraz nowoczesnych technologii przetwarzania i wykorzystywania energii pomiędzy producentami urządzeń, twórcami technologii a użytkownikami energii w Polsce. Polski rynek energii jest bowiem obiektem zainteresowania twórców technologii OŹE z Europy zachodniej, jako, że udział odnawialnych źródeł energii w Polsce jest niewielki. Spopularyzowanie nowoczesnych technologii pozwoli w znacznym stopniu rozwiązać problemy środowiskowe związane z produkcją energii, zwiększyć efektywność jej wykorzystania i stworzyć nowe miejsca pracy. W ramach dwóch edycji programu zrealizowano szereg działań na rzecz realizacji inwestycji energetycznego wykorzystania biomasy (w tym skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła) i energii wiatru, a także – promocji systemu finansowania inwestycji energetycznych przez stronę trzecią oraz animowania dyskusji nad postanowieniami Zielonej Księgi na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Europy.

 

Sustainable Production and Use of Wood Residues for Energy Purposes (1999-2000)
Celem projektu było obniżenie emisji szkodliwych gazów, w tym gazów cieplarnianych, do atmosfery poprzez zastąpienie węgla odpadami drzewnymi oraz obniżenie zapotrzebowania na energię cieplną. Dzięki realizacji programu zainstalowano kotły opalane zrębkami drzewnymi o łącznej mocy ok. 7 MW w budynku szpitala, nadleśnictwa i osiedla mieszkaniowego. Zastąpienie obecnie eksploatowanych kotłów węglowych kotłami opalanymi odpadami drzewnymi obniżyło znacznie emisję zanieczyszczeń do atmosfery.Realizacja projektu była możliwa tylko przy połączeniu zadań inwestycyjnych we wszystkich trzech jednostkach organizacyjnych ze względu na możliwości pozyskania i dostarczenia odpadów drzewnych.

 

Energy Management in Residential Buildings (1996-2000)
Program finansowany przez Duńską Agencję Energetyczną, w którym udział wzięli partnerzy polscy (Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A., Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.) i duńscy (COWI, Danish Technological Institute). W ramach projektu opracowano narzędzia metodyczne i rachunkowe do wykonywania audytów energetycznych i zarządzania gospodarką energetyczną w budynkach mieszkalnych. Ponadto, BAPE została wyposażona w aparaturę pomiarową do oceny parametrów pracy kotłowni i powietrza w budynkach.

 

Joint Implementation Project on Landfill Gas Extraction Within the FCCC Program (1998-1999)
Głównym celem projektu było ograniczenie emisji gazu wysypiskowego do atmosfery oraz produkcja energii elektrycznej z gazu powstającego w procesie fermentacji odpadów na składowiskach. Opracowano koncepcję techniczno – ekonomiczną inwestycji wykorzystania biogazu w kilku wariantach – analizowano możliwości wytwarzania elektryczności, ciepła i wykorzystania obydwu nośników w pobliżu wysypiska. Po uwzględnieniu warunków lokalnych wybrano wariant elektrowni gazowej.Obecnie odgazowuje się ok. 15 ha powierzchni składowiska z 40 pionowych studni i planowany jest rozwój instalacji na większy obszar. Zainstalowana moc elektryczna wynosi 400 kW, co jest równoważne produkcji ok. 3,2 mln kWh/rok energii elektrycznej. Dzięki przeprowadzeniu inwestycji, redukcja emisji CO2 rocznie wynosi ok. 30 tys. t rocznie i znacznie ograniczona jest emisja metanu do atmosfery. BAPE przygotowała finansowanie inwestycji i prowadzi monitoring działania instalacji.

 

SCORE – Polish – Dutch Program for Energy Efficiency in Buildings (1997-1999)
SCORE to polsko – holenderski program promocji efektywności energetycznej w budynkach. W ramach projektu opracowano poradnik dla władz lokalnych zajmujących się planowaniem energetycznym obejmujący zagadnienia związane z planowaniem energetycznym, optymalizacją ekonomiczną projektów oraz kroków służących podniesieniu świadomości społecznej i edukacji w zakresie poszanowania energii. Inspiracją dla poradnika stały się podobne opracowania wydawane w innych krajach wdrażających lokalne planowanie energetyczne (Dania, Szwecja). Publikacja oparta jest na wynikach prac szerokiego grona specjalistów i uwzględnia specyfikę warunków polskich. Przygotowano również projekt uciepłownienia wsi gminnej w oparciu o odnawialne źródła energii i wyeliminowania węgla jako podstawowego źródła ciepła. Projekt ten stanowił uzupełnienie dla miejskiego regionu pilotażowego w Radomiu, jako przykład planowania energetycznego w małej miejscowości, z możliwością wykorzystania OŹE w celach grzewczych jako paliwa podstawowego.

 

Femopet (1997-1998)
FEMOPET był instytucją skupiającą organizacje z Europy Środkowej i Wschodniej przy Organizacji na rzecz Promocji Technologii Energetycznych. Podstawowym celem FEMOPET’u w Polsce było rozszerzenie istniejącej sieci OPET na obszar Europy Środkowej i Wschodniej oraz współpraca z lokalnymi wytwórcami energii, jednostkami zajmującymi się produkcją urządzeń energetycznych, dystrybucją energii, lokalnymi władzami terenowymi i odbiorcami energii w celu upowszechnienia nowych technologii energetycznych, promocji wyników projektów badawczych oraz innych osiągnięć z dziedziny rozwiązań energetycznych. W Polsce, FEMOPET reprezentowany był przez konsorcjum Krajowej Agencji Poszanowania Energii, Bałtyckiej Agencji Poszanowania Energii i Górnośląskiej Agencji Poszanowania Energii pod nazwą FEMOPET POLAND KAPE-BAPE-GRAPE. Od 1999 roku BAPE stała się członkiem OPET.

 

Twinning Networking (1996-1997)
Program współpracy agencji energetycznych z Polski, Litwy, Łotwy, Finlandii, Danii i Wielkiej Brytanii, współfinansowany przez Komisję Europejską. Program obejmował tematykę z zakresu audytingu energetycznego, odnawialnych źródeł energii i planowania energetycznego. Celem projektu była wymiana doświadczeń i wypracowanie wspólnej metodyki, głównie we zakresie audytingu energetycznego.