ClearSupport

ClearSupport

Projekt Clearinghouse Support (w skrócie projekt ClearSupport) miał na celu przyśpieszenie procesu modernizacji budynków z uwzględnieniem poprawy efektywności energetycznej w wybranych regionach Europy.
Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2007 — 31 grudnia 2009.
W projekcie uczestniczyło trzynastu partnerów z krajów Europy: Belgia, Dania, Czechy, Grecja, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Słowenia i Szwecja.

Głównym działaniem projektu było ułatwianie tworzenia powiązań między odbiorcami projektu, którymi są zarówno gminy, jak również inni właściciele budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, oraz krajowymi i międzynarodowymi lub unijnymi instytucjami finansowymi.

Punktem wyjścia dla projektu była unijna polityka wzmożonych wysiłków w kierunku poprawy efektywności energetycznej, zawarta w dokumencie Action Plan for Energy Efficiency, wzywającym do osiągnięcia 20% oszczędności energii do roku 2020. Do głównych obszarów działań tej polityki należała poprawa sprawności energetycznej budynków.

Jednym z instrumentów promowanych przez Komisję Europejską było powołanie i zapewnienie wdrożenia lokalnych instytucji tzw. clearinghouse, czyli Punktów Wspierania Projektów, które zbierają, przetwarzają, udostępniają i upowszechniają informacje na temat możliwości racjonalizacji użytkowania energii. Działanie to miało charakter akcji pilotażowej i było realizowane w kilku regionach Europy; Łotwa, Litwa, północna część Polski, Czechy i Kreta.

Istotną częścią projektu ClearSupport były działania na rzecz poprawy warunków ramowych dla realizacji projektów renowacji budynków, na które składały się trzy elementy:

  • tworzenie lepszych mechanizmów finansowania poprzez usprawnienie sposobów wykorzystania funduszy strukturalnych i wykorzystanie takich koncepcji jak finansowanie przez strony trzecie,
  • opracowanie standardowych rozwiązań w działaniach renowacyjnych do wykorzystania na etapie projektowania,
  • tworzenie ram prawnych; np. wsparcia dla ustanowienia odpowiednich przepisów prawnych wpływających korzystnie na osiągnięcie oczekiwanego rozwoju.

Partnerzy:

 

Materiały:

Materiały z konferencji „Instrumenty wsparcia polityki zrównoważonego rozwoju” (08.07.2009 r.)