Planowanie energetyczne

 

PLANOWANIE ENERGETYCZNE

 

 

 

Ustawa Prawo energetyczne nakłada na gminy m.in. obowiązek planowania i organizacji zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe na obszarze gminy. W tym celu opracowywany jest projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, który powinien określać:

  • ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
  • przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych,
  • możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych,
  • zakres współpracy z innymi gminami.

BAPE oferuje przygotowywanie założeń dla gminnych planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne.

Bałtycka Agencja Poszanowania Energii dotychczas przygotowała ponad 30 projektów założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe zarówno dla gmin wiejskich, jak i miejskich.