Świadectwa charakterystyki energetycznej

 

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

 

 

 

Ustawą Prawo Budowlane, zgodnie z postanowieniami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, od dnia 1.01.2009 r. wprowadzono obowiązek sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz podlegającego zbyciu lub wynajmowi.

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument przedstawiający ocenę energetyczną budynku pod kątem spełnienia obowiązujących wymagań techniczno-budowlanych. W świadectwie charakterystyki energetycznej wyznacza się wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP wyrażoną w kWh/(m2∙rok) niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynków w zakresie ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, oświetlenia i przygotowania ciepłej wody i porównuje się tę wartość z wartością wynikająca z obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych. W świadectwie porównuje się też współczynniki przenikania ciepła przegród budynków z wartościami współczynników wymaganymi obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi.

W świadectwach znajdują się również inne dane przydatne dla użytkowników budynku, takie jak obliczeniowa roczna ilość zużywanego nośnika energii lub energii przez budynek. Świadectwa charakterystyki energetycznej umożliwiają ocenę energochłonności budynków oraz porównywanie budynków między sobą.

Świadectwa wykonuje się wg jednolitego wzoru i metodologii zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 888). Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest ważne 10 lat od daty jego wystawienia.

Ustawa Prawo Budowlane poprzez Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462) z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2013 r. poz. 762) wprowadziła również obowiązek dołączania do projektów budowlanych projektowanych charakterystyk energetycznych budynków opracowanych zgodnie z przepisami dotyczącymi obliczania charakterystyki energetycznej budynku oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej, a także dołączania analiz możliwości racjonalnego wykorzystania, o ile są dostępne techniczne, środowiskowe i ekonomiczne możliwości, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, do których zalicza się zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności, gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii ze źródeł odnawialnych oraz pompy ciepła.

Projektowane charakterystyki energetyczne budynków mają takie same zadanie jak świadectwa charakterystyki energetycznej, ale sporządzane są na etapie projektów budynków planowanych do budowy lub przebudowy.

Bałtycka Agencja Poszanowania Energii sp. z o.o. wykonuje:

  • świadectwa charakterystyki energetycznej budynków
  • charakterystyki energetyczne budynków do projektów budowlanych
  • analizy możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło do projektów budowlanych

Nasze dotychczasowe doświadczenia obejmują wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej i charakterystyk energetycznych:

  • budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych
  • budynków zamieszkania zbiorowego
  • budynków użyteczności publicznej
  • części budynków stanowiących samodzielną całość techniczno-użytkową