• Polski
  • English

Aktualności

Streetlight EPC logo Punkt informacji

nowe logo CoM

Kontakt

Bałtycka Agencja
Poszanowania Energii Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 31

80-298 Gdańsk

+48 888 653 288

Projekt rozporządzenia ws. cen referencyjnych dla OZE na 2016 r.

Ministerstwo Gospodarki przedstawiło właśnie projekt rozporządzenia wskazującego ceny referencyjne, które będą obowiązywać w 2016 r.

Zgodnie z przyjętą w maju br. ustawą o OZE, wszystkie nowe projekty zakładające budowę odnawialnych źródeł energii o mocy powyżej 40 kW, których właściciele będą chcieli skorzystać z obowiązującego po 2015 r. systemu wsparcia, należy zgłosić do aukcji.

W aukcji, w koszykach aukcyjnych dla instalacji OZE o mocy od 40 kW do 1 MW oraz powyżej 1 MW, wsparcie otrzymają inwestorzy, którzy w przypadku zgłoszonych projektów zebrali pozwolenia niezbędne do uruchomienia produkcji energii – co ma potwierdzać Urząd Regulacji Energetyki – oraz zaoferowali najniższe ceny za sprzedaż energii.
Właściciele projektów, które zostaną objęte wsparciem na podstawie aukcji, otrzymają 15-letnią gwarancję sprzedaży energii po zaoferowanej w aukcji cenie, która będzie co roku zwiększana o wskaźnik inflacji.

Zgodnie z założeniami systemu aukcyjnego zaoferowane w aukcji ceny za sprzedaż energii nie mogą być wyższe niż wskazane przez rząd maksymalne ceny – tzw. ceny referencyjne. Dodatkowo poziom cen referencyjnych będzie determinować maksymalne wsparcie na poziomie inwestycyjnym – np. w postaci dotacji – które będzie mógł otrzymać inwestor oprócz przyznanego w aukcji wsparcia na poziomie operacyjnym.

Ceny referencyjne dla nowych projektów OZE

Zgodnie z projektem rozporządzenia, ceny referencyjne dla nowych inwestycji w odnawialne źródła energii wyniosą dla poszczególnych technologii:
1) biogazownie rolnicze o mocy do 1 MW – 450 zł/MWh
2) biogazownie rolnicze o mocy powyżej 1 MW – 435 zł/MWh
3) biogazownie wykorzystujące biogaz ze składowisk odpadów – 210 zł/MWh
4) biogazownie wykorzystujące biogaz z oczyszczalni ścieków – 400 zł/MWh
5) biogazownie wykorzystujące biogaz inny niż w pkt 3 i 4 – 340 zł/MWh
6) spalanie biomasy w dedykowanych instalacjach współspalania lub w układach hybrydowych, o mocy do 50 MWe – 415 zł/MWh
7) spalanie biomasy w dedykowanych instalacjach współspalania lub w układach hybrydowych, o mocy do 50 MWe, w wysokosprawnej kogeneracji – 435 zł/MWh
8) spalanie biomasy w dedykowanych instalacjach współspalania lub w układach hybrydowych, o mocy do 50 MWe i mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu do 150 MWt, w wysokosprawnej kogeneracji – 420 zł/MWh
9) wytwarzanie energii elektrycznej z odpadów przemysłowych lub komunalnych, ulegających biodegradacji, w tym z odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, w szczególności osadów ściekowych w instalacji termicznego przekształcania odpadów – 385 zł/MWh
10) wytwarzanie energii elektrycznej z wykorzystaniem wyłącznie biopłynów – 475 zł/MWh
11) elektrownie wiatrowe na lądzie o mocy do 1 MW – 415 zł/MWh
12) elektrownie wiatrowe na lądzie o mocy powyżej 1 MW – 385 zł/MWh
13) elektrownie wodne o mocy do 1 MW – 445 zł/MWh
14) elektrownie wodne o mocy powyżej 1 MW – 480 zł/MWh
15) geotermia – 455 zł/MWh
16) fotowoltaika o mocy do 1 MW – 465 zł/MWh
17) fotowoltaika o mocy powyżej 1 MW – 445 zł/MWh
18) morskie elektrownie wiatrowe – 470 zł/MWh

W połowie kwietnia br. opublikowano projekt Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ilości i wartości energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, jaka powinna zostać sprzedana w drodze aukcji w 2016 r. W rozporządzeniu dotyczącym koszyka aukcyjnego dla projektów o mocy do 1 MW przyjęto, że średnia cena energii dla zwycięskich projektów w tej grupie wyniesie 470,01 zł/MWh. Tymczasem zaproponowane właśnie ceny referencyjne dla poszczególnych technologii w grupie do 1 MW są niższe od tej wartości.

Ceny referencyjne dla istniejących instalacji OZE

Ustawa o OZE daje prawo przejścia na system aukcyjny właścicielom instalacji OZE uruchomionych przed 2016 r., którzy do tego czasu korzystali ze wsparcia w postaci zielonych certyfikatów.
W projekcie rozporządzenia nie znajdziemy jednak ceny referencyjnej dla tej grupy projektów, gdyż jej ustalenie zależy od średniej ceny energii na rynku hurtowym, którą dopiero ma podać URE.
Resort gospodarki zaznacza w uzasadnieniu projektu rozporządzenia, że wskazanie ceny referencyjnej dla zgłaszanych do aukcji projektów, które zrealizowano przed 2016 r., będzie możliwe w momencie ogłoszenia przez URE średniej ceny sprzedaży energii na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale, co ma nastąpić do 30 września br.

W przypadku aukcji dla istniejących instalacji ustawa o OZE ma bowiem określać cenę referencyjną jako sumę średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale oraz kwoty 239 złotych i 83 groszy za 1 MWh.

Projekt rozporządzenia ws. cen referencyjnych dla OZE na 2016 r. jest dostępny tu: legislacja.rcl.gov.pl

gramwzielone.pl