• Polski
  • English

Aktualności

BAPE laureatem Zielonego Feniksa 2016 r.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Bałtycka Agencja Poszanowania Energii została uhonorowana statuetką Zielonego Feliksa 2016 r. za zasługi we wspieraniu i… więcej »

WFOŚiGW ogłosił konkursy na 2017 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabory m.in. w ramach konkursów: LED dla uczelni wyższych, LED dla pomorskich szkół oraz Czyste… więcej »

Streetlight EPC logo Punkt informacji

Kontakt

Bałtycka Agencja
Poszanowania Energii Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 31

80-298 Gdańsk

+48 58 347 55 35

Projekt rozporządzenia ws. cen referencyjnych dla OZE na 2016 r.

Ministerstwo Gospodarki przedstawiło właśnie projekt rozporządzenia wskazującego ceny referencyjne, które będą obowiązywać w 2016 r.

Zgodnie z przyjętą w maju br. ustawą o OZE, wszystkie nowe projekty zakładające budowę odnawialnych źródeł energii o mocy powyżej 40 kW, których właściciele będą chcieli skorzystać z obowiązującego po 2015 r. systemu wsparcia, należy zgłosić do aukcji.

W aukcji, w koszykach aukcyjnych dla instalacji OZE o mocy od 40 kW do 1 MW oraz powyżej 1 MW, wsparcie otrzymają inwestorzy, którzy w przypadku zgłoszonych projektów zebrali pozwolenia niezbędne do uruchomienia produkcji energii – co ma potwierdzać Urząd Regulacji Energetyki – oraz zaoferowali najniższe ceny za sprzedaż energii.
Właściciele projektów, które zostaną objęte wsparciem na podstawie aukcji, otrzymają 15-letnią gwarancję sprzedaży energii po zaoferowanej w aukcji cenie, która będzie co roku zwiększana o wskaźnik inflacji.

Zgodnie z założeniami systemu aukcyjnego zaoferowane w aukcji ceny za sprzedaż energii nie mogą być wyższe niż wskazane przez rząd maksymalne ceny – tzw. ceny referencyjne. Dodatkowo poziom cen referencyjnych będzie determinować maksymalne wsparcie na poziomie inwestycyjnym – np. w postaci dotacji – które będzie mógł otrzymać inwestor oprócz przyznanego w aukcji wsparcia na poziomie operacyjnym.

Ceny referencyjne dla nowych projektów OZE

Zgodnie z projektem rozporządzenia, ceny referencyjne dla nowych inwestycji w odnawialne źródła energii wyniosą dla poszczególnych technologii:
1) biogazownie rolnicze o mocy do 1 MW – 450 zł/MWh
2) biogazownie rolnicze o mocy powyżej 1 MW – 435 zł/MWh
3) biogazownie wykorzystujące biogaz ze składowisk odpadów – 210 zł/MWh
4) biogazownie wykorzystujące biogaz z oczyszczalni ścieków – 400 zł/MWh
5) biogazownie wykorzystujące biogaz inny niż w pkt 3 i 4 – 340 zł/MWh
6) spalanie biomasy w dedykowanych instalacjach współspalania lub w układach hybrydowych, o mocy do 50 MWe – 415 zł/MWh
7) spalanie biomasy w dedykowanych instalacjach współspalania lub w układach hybrydowych, o mocy do 50 MWe, w wysokosprawnej kogeneracji – 435 zł/MWh
8) spalanie biomasy w dedykowanych instalacjach współspalania lub w układach hybrydowych, o mocy do 50 MWe i mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu do 150 MWt, w wysokosprawnej kogeneracji – 420 zł/MWh
9) wytwarzanie energii elektrycznej z odpadów przemysłowych lub komunalnych, ulegających biodegradacji, w tym z odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, w szczególności osadów ściekowych w instalacji termicznego przekształcania odpadów – 385 zł/MWh
10) wytwarzanie energii elektrycznej z wykorzystaniem wyłącznie biopłynów – 475 zł/MWh
11) elektrownie wiatrowe na lądzie o mocy do 1 MW – 415 zł/MWh
12) elektrownie wiatrowe na lądzie o mocy powyżej 1 MW – 385 zł/MWh
13) elektrownie wodne o mocy do 1 MW – 445 zł/MWh
14) elektrownie wodne o mocy powyżej 1 MW – 480 zł/MWh
15) geotermia – 455 zł/MWh
16) fotowoltaika o mocy do 1 MW – 465 zł/MWh
17) fotowoltaika o mocy powyżej 1 MW – 445 zł/MWh
18) morskie elektrownie wiatrowe – 470 zł/MWh

W połowie kwietnia br. opublikowano projekt Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ilości i wartości energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, jaka powinna zostać sprzedana w drodze aukcji w 2016 r. W rozporządzeniu dotyczącym koszyka aukcyjnego dla projektów o mocy do 1 MW przyjęto, że średnia cena energii dla zwycięskich projektów w tej grupie wyniesie 470,01 zł/MWh. Tymczasem zaproponowane właśnie ceny referencyjne dla poszczególnych technologii w grupie do 1 MW są niższe od tej wartości.

Ceny referencyjne dla istniejących instalacji OZE

Ustawa o OZE daje prawo przejścia na system aukcyjny właścicielom instalacji OZE uruchomionych przed 2016 r., którzy do tego czasu korzystali ze wsparcia w postaci zielonych certyfikatów.
W projekcie rozporządzenia nie znajdziemy jednak ceny referencyjnej dla tej grupy projektów, gdyż jej ustalenie zależy od średniej ceny energii na rynku hurtowym, którą dopiero ma podać URE.
Resort gospodarki zaznacza w uzasadnieniu projektu rozporządzenia, że wskazanie ceny referencyjnej dla zgłaszanych do aukcji projektów, które zrealizowano przed 2016 r., będzie możliwe w momencie ogłoszenia przez URE średniej ceny sprzedaży energii na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale, co ma nastąpić do 30 września br.

W przypadku aukcji dla istniejących instalacji ustawa o OZE ma bowiem określać cenę referencyjną jako sumę średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale oraz kwoty 239 złotych i 83 groszy za 1 MWh.

Projekt rozporządzenia ws. cen referencyjnych dla OZE na 2016 r. jest dostępny tu: legislacja.rcl.gov.pl

gramwzielone.pl