• Polski
  • English

Aktualności

Streetlight EPC logo Punkt informacji

nowe logo CoM

Kontakt

Bałtycka Agencja
Poszanowania Energii Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 31

80-298 Gdańsk

+48 888 653 288

Efektywność energetyczna – nabór wniosków w ramach RPO WP w styczniu 2016 r.

23 czerwca 2015 roku Zarząd Województwa Pomorskiego zmienił Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na 2015 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zgodnie z harmonogramem termin naboru wniosków w ramach Poddziałania 10.2.1. Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne został zaplanowany od 4 do 29 stycznia 2016 r.

Beneficjenci mogą ubiegać się o dofinansowanie kompleksowej i głębokiej modernizacji energetycznej obiektów i budynków lub dokończenie tego procesu, poprzez realizację przedsięwzięć polegających m.in. na:

  • zmniejszeniu strat ciepła przez przenikanie w zewnętrznych przegrodach przeźroczystych (okna, drzwi przeszklone) i nieprzeźroczystych (ściany zewnętrzne, stropy poddasza, stropy piwnic),
  • likwidacji istniejących indywidualnych źródeł ciepła w poddawanych kompleksowej i głębokiej modernizacji obiektach wraz z budową przyłącza do systemu ciepłowniczego,
  • modernizacji źródeł ciepła (za wyjątkiem źródeł węglowych przy braku zmiany paliwa) z uwzględnieniem możliwości zastosowania kogeneracji,
  • modernizacji systemów grzewczo – wentylacyjnych z uwzględnieniem zastosowania wysokosprawnej rekuperacji energii,
  • modernizacji instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • modernizacji wewnętrznej instalacji elektrycznej i oświetlenia wewnętrznego,
  • wykorzystanie OZE na potrzeby własne budynku,
  • instalacji systemów monitoringu i zarządzania energią.

Wspierane będą kompleksowe projekty, obejmujące swym zakresem wiele obiektów, których realizacja prowadzić będzie do oszczędności energii wynoszącej co najmniej 30% średnio na budynek. W przypadku projektu obejmującego pojedynczy budynek dofinansowanie będzie możliwe wyłącznie pod warunkiem zwiększenia efektywności energetycznej o co najmniej 25%. Preferowane będą projekty zapewniające zwiększenie efektywności energetycznej o co najmniej 60% (dla projektów obejmujących pojedynczy budynek).

Więcej informacji na temat ogłoszonego naboru, niezbędne dokumenty, regulamin, generator wniosków dostępne tu.

30 czerwca br. Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął kolejną wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (SZOOP) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Najnowsza wersja SZOOP jest dostępna na stronie: www.rpo.pomorskie.eu