• Polski
  • English

Aktualności

Streetlight EPC logo Punkt informacji

nowe logo CoM

Kontakt

Bałtycka Agencja
Poszanowania Energii Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 31

80-298 Gdańsk

+48 888 653 288

Duże przedsiębiorstwa – obowiązkowy audyt energetyczny

1 października 2016 r. weszła w życie ustawa o efektywności energetycznej.

Ustawa wprowadziła obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa dla dużych przedsiębiorców, czyli takich, którzy w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniali średniorocznie nie mniej niż 250 pracowników lub osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 mln euro, i/lub sumy aktywów ich bilansów sporządzonych na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartość w złotych 43 mln euro.

Z ww. obowiązku zwolniono przedsiębiorców, którzy:

  • posiadają system zarządzania energią określony w Polskiej Normie PN-EN ISO 50001 dotyczącej systemów zarządzania energią, wymagań i zaleceń użytkowania lub
  • posiadają system zarządzania środowiskowego EMAS,

– jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorcy mają obowiązek przeprowadzać audyt co 4 lata i zawiadamiać Prezesa URE o przeprowadzonym audycie wraz z informacją o możliwych do uzyskania oszczędnościach energii wynikających z audytu.

Pierwszy audyt energetyczny przedsiębiorstwa należy przeprowadzić w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy czyli do 30 września 2017 r.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa może przeprowadzić podmiot niezależny od audytowanego przedsiębiorcy, posiadający wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu tego rodzaju audytu lub ekspert audytowanego przedsiębiorcy, jeżeli nie jest on bezpośrednio zaangażowany w audytowaną działalność tego przedsiębiorcy.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Ustawa o efektywności energetycznej – Pobierz