• Polski
 • English

Aktualności

Streetlight EPC logo Punkt informacji

nowe logo CoM

Kontakt

Bałtycka Agencja
Poszanowania Energii Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 31

80-298 Gdańsk

+48 888 653 288

WFOŚiGW ogłosił konkursy na 2017 r.

WFOSiGW wersja kolor

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabory m.in. w ramach konkursów: LED dla uczelni wyższych, LED dla pomorskich szkół oraz Czyste powietrze Pomorza (edycja 2017).

LED dla uczelni wyższych

 • Przedmiotem konkursu jest kompleksowa modernizacja/rozbudowa systemu oświetlenia pomieszczeń i wewnętrznych ciągów komunikacyjnych w obiektach dydaktycznych uczelni publicznych, poprzedzona sporządzeniem audytu efektywności energetycznej oświetlenia.
 • Kwota dofinansowania ze środków Funduszu wynosi do 80% kosztów kwalifikowanych, w tym do 20% w formie dotacji oraz do 60% w formie pożyczki.
 • Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej uczelni wynosi 500 000 zł.
 • Termin składania wniosków w ramach Konkursu upływa z dniem 30.03.2017 r.

LED dla pomorskich szkół

 • Przedmiotem konkursu jest kompleksowa modernizacja/rozbudowa systemu oświetlenia pomieszczeń i wewnętrznych ciągów komunikacyjnych w budynkach szkół lub przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina, poprzedzona sporządzeniem audytu efektywności energetycznej oświetlenia.
 • Kwota dofinansowania ze środków Funduszu wynosi do 80% kosztów kwalifikowanych, w tym do 20% w formie dotacji oraz do 60% w formie pożyczki.
 • Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej gminy wynosi 200 000 zł.
 • Termin składania wniosków w ramach Konkursu upływa z dniem 30.03.2017 r.

Czyste powietrze Pomorza (edycja 2017)

 • Do konkursu mogą zostać zgłoszone zadania polegające na modernizacji systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z poniższych rozwiązań:
  • kotłami opalanymi gazem czy olejem opałowym lub
  • źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły opalane biomasą) lub
  • podłączeniem do sieci ciepłowniczej.
 • Nie podlegają dofinansowaniu zadania polegające na montażu kotłów opalanych biomasą realizowane w miastach.
 • Konkurs adresowany jest do osób prawnych – jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz podmiotów realizujących zadania z zakresu gospodarki komunalnej dotyczące zaopatrzenia w energię cieplną – realizujących zadania na obszarze województwa pomorskiego, z wyłączeniem Trójmiasta (Gdańsk, Gdynia, Sopot).
 • Zadania mogą dotyczyć źródeł ciepła zasilających budynki: a) jednorodzinne, stanowiące własność osób fizycznych, b) wielorodzinne, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe, c) wielorodzinne, stanowiące własność JST.
 • Kwota dotacji:
  • kotły opalane gazem, olejem opałowym lub na biomasę: 5.000 zł na jedno źródło ciepła zasilające pojedynczego odbiorcę, 12.500 zł w przypadku kotłowni zasilającej budynek wielorodzinny,
  • pompy ciepła – 10.000 zł na jedno źródło ciepła,
  • podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej: 30.000 zł na jeden węzeł o mocy do 30 kW wraz z przyłączem, 50.000 zł na jeden węzeł o mocy powyżej 30 kW wraz z przyłączem.
 • Łączna kwota dofinansowania ze środków Funduszu nie może przekroczyć kwoty 300 000 zł.
 • Termin składania wniosków w ramach Konkursu upływa z dniem 19.05.2017 r.

Więcej informacji na wfos.gdansk.pl.

Zapraszamy do współpracy!